ساری

نشانی: بلوار طالقانی، نبش امیر افشاری

تلفن: ۳۳۴۰۹۶۴۱ – ۰۱۱         فکس: ۳۳۴۰۹۶۴۰ – ۰۱۱

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21