مشهد هاشمیه

نشانی: بلوار هاشمیه – نبش هاشمیه 10

تلفن: ۳۸۸۴۲۲۸۴ – ۰۵۱          فکس: ۳۸۸۴۲۲۸۳ – ۰۵۱

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21