شب مشاهیر پزشکی

جامعه پزشکی همیشه و هنوز، مدیون مهر استادان پیشگامی است که جان و جهان خویش را وقف توسعه دانش و فناوری پزشکی کرده و میکنند. در مجموعه رویدادهای شب پزشک، هاکوپیان شبی را به پاسـداشت مشاهیر پزشکیِ ایران اختصاص داد تا یادآور نقش آفرینی بزرگزنان و مردان پزشکی باشد که با وجود همۀ فراز و فرودها، در میانه ایستاده اند و بیکران مانده اند. در این رویداد که در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد، جایزه دوسالانه پزشکی هاکوپیان (پروفسور عدل) رونمایی شد. شب مشاهیر پزشکی، آخرین شب از شبهای پزشک هاکوپیان در سال ۱۳۹۷ بود و البته آغــازی برای پویشـی بیـش از پیش در پاسداشت سرمایه های ارزشمند پزشکی ایران.