اهواز

نشانی: کیانپارس، خیابان چمران، نبش موحدین غربی

تلفن: ۳۳۳۳۶۰۱۴ – ۰61          فکس: ۳۳۳۳۵۱۳۰ – ۰61

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21